Roboty budowlane - 288478-2019

20/06/2019    S117    - - Roboty budowlane - Koncesje na roboty budowlane - Postępowanie o udzielenie koncesji 

Polska-Płock: Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

2019/S 117-288478

Ogłoszenie o koncesji

Roboty budowlane

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/23/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Gmina - Miasto Płock
Stary Rynek 1
Płock
09-400
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Koperska
Tel.: +48 243671760
E-mail: przetargi@plock.eu
Faks: +48 243671598
Kod NUTS: PL923

Adresy internetowe:

Główny adres: www.plock.eu

I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.plock.eu
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Wnioski lub, w stosownym przypadku, oferty należy przesyłać na następujący adres:
Urząd Miasta Płocka, Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 1, Stary Rynek 1, 09-400 Płock
Stary Rynek 1
Płock
09-400
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Koperska
Tel.: +48 243671760
E-mail: przetargi@plock.eu
Faks: +48 243671598
Kod NUTS: PL921

Adresy internetowe:

Główny adres: www.plock.eu

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wybór partnera prywatnego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Płocku nad Zalewem Sobótka”

Numer referencyjny: WZP 271 4.1.2019
II.1.2)Główny kod CPV
45212000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Niniejsze zamówienie dotyczy realizacji przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno - prywatnego w rozumieniu ustawy z dnia 19.12.2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz 1834 ze zm., dalej Ustawa o ppp). Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego będzie wspólna realizacja przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Płocku nad Zalewem Sobótka, dalej Przedsięwzięcie.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
Koncesja jest podzielona na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
70330000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Płock

II.2.4)Opis zamówienia:

Podstawą realizacji Przedsięwzięcia będzie umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym (dalej: Umowa o ppp) zawarta pomiędzy Gminą Miasto Płock (dalej: Podmiot Publiczny, Zamawiający)

A Partnerem Prywatnym (dalej także: Wykonawca), wybranym w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 21.10.2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1920 ze zm., dalej: Ustawa o umowie koncesji) z uwzględnieniem przepisów Ustawy o ppp. Partner prywatny odpowiedzialny będzie za zaprojektowanie, sfinansowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Płocku nad Zalewem Sobótka oraz utrzymanie wybudowanej infrastruktury. Wynagrodzeniem Partnera Prywatnego będzie przede wszystkim wyłączne prawo do eksploatacji, w tym prawo do pobierania pożytków z zaprojektowanego, sfinansowanego i wybudowanego przez Partnera Prywatnego w ramach Przedsięwzięcia obiektu (art. 4 ust. 2 Ustawy o ppp w zw. z art. 3 ust. 2 Ustawy o umowie koncesji). Podmiot Publiczny dopuszcza, po zakończeniu realizacji Przedsięwzięcia, ewentualne przekazanie prawa własności części Nieruchomości na rzecz Partnera Prywatnego, przy czym sposób tego przekazania będzie stanowił przedmiot negocjacji. Szczegółowy opis Przedsięwzięcia zawarty jest w dokumencie pn. „Opis postępowania o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym”, dalej jako: Opis Postępowania, dostępnym na stronie internetowej www.plock.eu, stanowiącym Załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Koncesji udziela się na podstawie kryteriów opisanych poniżej:
  • Kryterium: Ocena koncepcji zagospodarowania Nieruchomości
  • Kryterium: Podział zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym
  • Kryterium: Wysokość premii dla Podmiotu Publicznego
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania koncesji
Okres w miesiącach: 300
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ostateczny zakres realizacji Przedsięwzięcia zostanie określony w zaproszeniu do składania ofert na podstawie ustaleń poczynionych w trakcie negocjacji oraz na podstawie poznanych przez Podmiot Publiczny rozwiązań proponowanych przez Wykonawców. Określenie opisu sposobu oceny ofert w ramach ww. kryteriów oceny ofert i określenie wag (znaczenia) kryteriów nastąpi w zaproszeniu do składania ofert.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji, wskazówki dotyczące wymaganych informacji i dokumentów:

W postępowaniu o zawarcie Umowy o ppp mogą brać udział Wykonawcy, którzy na dzień upływu terminu składania Wniosków spełniają kryteria kwalifikacji dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.:

1) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 10 000 000 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie;

Na potwierdzenie spełniania kryteriów kwalifikacji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o których mowa powyżej, Wykonawca przedłoży wraz z Wnioskiem następujące dokumenty:

2) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania Wniosków, na kwotę nie mniejszą niż 10 000 000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie;

Wartości podane w walucie innej niż PLN będą przeliczone na PLN według kursu średniego NBP danej waluty z dnia, publikacji Ogłoszenia.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji, wskazówki dotyczące wymaganych informacji i dokumentów:

W postępowaniu o zawarcie Umowy o ppp mogą brać udział Wykonawcy, którzy na dzień upływu terminu składania Wniosków spełniają kryteria kwalifikacji dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj dysponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym:

a) co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno–budowlanej (lub równoważne) oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy i kierowaniu robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno - budowlanej;

b) co najmniej jedną osobę, która będzie pełnić funkcję głównego projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej lub specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń (lub równoważne) oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji projektanta w branży architektonicznej lub konstukcyjno - budowlanej;

c) co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych posiadającą ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (lub równoważne) oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

d) co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót sanitarnych posiadającą ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (lub równoważne) oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Uprawnienia budowlane, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z Ustawą - Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278). Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych – ustawa z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Z 2018 r., poz. 2272) oraz w rozumieniu art. 20 a ust. 1 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 ze zm.).

Na potwierdzenie spełniania kryteriów kwalifikacji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, o których mowa powyżej, Wykonawca przedłoży wraz z Wnioskiem wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania partnerstwa publiczno-prywatnego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (którego wzór znajduje się w Opisie Postępowania – Załącznik nr 4 do Opisu Postępowania);

III.1.5)Informacje na temat koncesji zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące koncesji
III.2.2)Warunki realizacji koncesji:
III.2.3)Informacja na temat pracowników odpowiedzialnych za realizację koncesji

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania wniosków lub składania ofert
Data: 19/07/2019
Czas lokalny: 12:00
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 1 i art. 32 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o umowie koncesji.

2. Zamawiający wyklucza Wykonawcę na każdym etapie postępowania o zawarcie Umowy o ppp, jeżeli okaże się, że zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia.

3. Minimalne wymagania w rozumieniu art. 2 pkt 4 Ustawy o umowie koncesji zostaną określone w zaproszeniu do składania ofert.

4. Podmiot Publiczny zastrzega sobie możliwość dokonania zmian zakresu Przedsięwzięcia i sposobu jego realizacji, na skutek negocjacji.

5. Podmiot Publiczny będzie wymagał wniesienia wadium w wysokości 200 000 PLN na etapie składania ofert.

6. Zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy o umowie koncesji Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji Umowy o ppp.

7. Jeśli Wykonawca wraz z wnioskiem przekazuje inne dane osobowe, niż bezpośrednio jego dotyczące, do wniosku należy dołączyć oświadczenie o spełnieniu obowiązków informacyjnych wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/06/2019